Obchodné podmienky


 1. 1. Všeobecné ustanovenia

  a) Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne niečo iné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (firmy PE Retail SK s.r.o.) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodaní tovaru), resp. je jej neoddeliteľnou súčasťou.

  b) Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej alebo faxovej objednávky.

  2. Predmet zmluvy
  Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Váha, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatne údaje obsiahnuté na WWW stránkach, katalógoch, prospektoch a v inej tlačenej podobe sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:

 2. nezávadný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
 3. vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
 4. vybavené slovenskými návodmi k obsluhe
 5. 3. Cena a spôsob platby
  Ceny uvedené na WWW stránkach sú platné v okamžiku objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Tovar je štandardne dodávaný na dobierku. Iný spôsob platby je možný po dohode s predávajúcim. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
  Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

  4. Dodacia lehota
  Pri štandardnom odbere t.j. na dobierku je dodacia lehota 2 pracovné dni odo dňa objednania, v prípade platby iným spôsobom, bude termín dodania osobne dohodnutý s predávajúcim.

  5. Storno objednávky
  Storno objednávky zo strany kupujúceho: Objednávku môžete telefonicky, prípadne emailom stornovať do chvíle, ako s Vami naši operátori naplánujú dopravu tovaru k Vám.

  Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje pravo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, či sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru: V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu.

  6. Dopravné podmienky
  Zákazníkom je tovar posielaný zásielkovou službou DPD, Toptrans alebo kuriérom Messanger. Pri cene tovaru viac ako 130,- EUR bez DPH je doprava zadarmo (neplatí pre stavebné miešačky - doprava sa účtuje podľa cenníka kuriérskej služby). Pri osobnom odbere tovaru v sklade, nevzniká nárok na zľavu za dopravu. Faktúra je priložená v balení výrobku.

  Zásielková služba DPD
  DPD doručí zásielku na adresu príjemcu, ktorého uviedol príkazca na prepranom štítku v dodacej dobe do 24 hod v pracovných hodinách od 17.00. Ak má dodacia doba skončiť v deň pracovného voľna, končí v rovnakej dobe prvý nasledujúci pracovní deň. Doručenie zásielky je potvrdené podpisom príjemcu na súpiske rozvrhu. Ak nie je možné zásielku pri prvých pokusoch o doručenie dodať, zanechá o tom zasielateľ príjemcovi oznámenie. Zasielateľ sa potom pokúsi o opätovné doručenie zásielky nasledujúci pracovní deň. Pokiaľ je aj tento pokus neúspešný, má príjemca možnosť sa do 7 pracovných dní na podklade zanechaného písomného oznámenia telefonicky dohodnúť so zasielateľom o konečnom predaní zásielky. Po uplynutí tejto doby bude zásielka vrátená späť príkazcovi. Pokiaľ nemá príjemca zásielky na dobierku hotovosť k úhrade platby uvedenej na identifikačnom štítku zásielky, bude zásielka uložená u zasielateľa max. na 10 dní. Ak nebude vyzdvihnutá v tejto dobe príjemcom, bude po uplynutí tejto doby vrátená späť príkazcovi. Ak sa nedá zásielku doručiť ani opakovane, doručí zasielateľ zásielku späť príkazcovi.

  Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju pokiaľ nie je inak poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom zápis o škode alebo zásielku odmietnuť. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť do 3 dní od prevzatia zásielky dopravcovi (DPD). Na neskoršie reklamácie tohto charakteru nebude brať zreteľ s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

  Zásielková služba Toptrans
  Tovar sa doručuje za 1. zamknuteľné dvere Vášho domu. Vodič pred svojim príjazdom zavolá, je vybavený manipulačným vozíkom pre prevoz objednaného tovaru po rovnom povrchu. Ďalšie prípadná manipulácia je možná vždy iba po dohode s vodičom. Doručenie prebieha v pracovných dňoch (8-16 hod). Zákazník je povinný skontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je poškodená. V žiadnom prípade prosíme nepodpisovať vodičovi dodací list pred dôkladnom kontrolou tovaru a to aj pod obalom! V prípade poškodenia spotrebiča je nutné s vodičom spísať protokol o poškodení. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku po podpise dodacích listov nebude braný zreteľ s ohľadom na prepravné podmienky prepravcu. Tovar rozváža iba jeden vodič, preto pre prípadnú pomoc napr. pri sťahovaní do schodov u ťažších zásielok je potrebné, aby ste si zaistili pomocníka, ktorý Vám s výnosom pomôže.

  Iné ako štandardné doručenie je možné iba po dohode s predajcom a je spoplatnené.

  7. Lehota pre vrátenie tovaru
  Ak objednávate ako súkromná osoba (nie teda na IC), máte v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktuje nás a písomne uveďte, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedeným čísla objednávky, dátumu nákupu a Vášho čísla účtu či adresu pre vrátenie peňazí. Toto ustanovenie zákona však nie je možné chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

  Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom bol privezený pri dodávke. Tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený či inak znehodnotený a ani nesmie niesť žiadne známky jeho používania. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodného obalu. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze Vám budú vrátené na Váš účet po doručení tovaru na našu adresu do 30-tich kalendárnych dní.

  V prípade odstoupení od smlouvy se smlouva od pocátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základe poskytly. Kupující musí dodavateli vydat vše, co na základe kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobre možné (napr. v mezidobí bylo zboží zniceno nebo spotrebováno), musí Kupující poskytnout penežitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemuže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen cástecne, muže prodávající uplatnit na spotrebiteli právo na náhradu škody a zapocíst svuj nárok na vracenou kupní cenu. Prodávající kupujícímu v takovém prípade vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, muže dodavatel navíc zapocíst své skutecne vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na prepravu).

  8. Záruka

  U položky tovar je na faktúre uvedená doba trvania záruky, ak nie je uvedená, jedná sa spravidla o 24 mesiacov alebo záruku inzerovanú výrobcom alebo dodávateľom. Záručná doba začína bežať dňom predania tovaru. V prípade výmeny tovaru v záruke sa záruka nepredlžuje, ak je zostávajúca záruka na tovar dlhšia ako 6 mesiacov.

  Záruka sa nevzťahuje hlavne na chyby spôsobené:

 6. neoprávneným zásahom (porušenie ochranných pečatí, plomb, alebo nálepiek)
 7. opravou alebo údržbou špeciálnych zariadení osobami, ktoré k tomu dodávateľ nepoveril
 8. v dôsledku použitia tovaru k inému ako obvyklému účelu, nevhodným skladovaním, zlou alebo neodbornou obsluhou a pod.
 9. nedodržaním pokynov stanovených výrobcom či dodávateľom v dokumentácii tovaru
 10. prevádzkou zariadenia v prostredí s nadmernou prašnosťou, teplotou alebo vlhkosťou vzduchu, ak nie je k tomu výrobok určený a prispôsobený
 11. zapojením do elektrickej siete neodpovedajúcej príslušnej CSN (zlé uzemnenie, prepätie, podpätie, výkyvy napätia v sieti)
 12. bežným opotrebovávaním
 13. živelnými pohromami alebo vyššou mocou

 14. Porušenie alebo odstránenie generačných nálepiek na tovar môže mať za následok ukončenia záručnej doby a záručného servisu.

  9. Reklamácia tovaru

  Záručná doba začína odo dňa predania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Kupujúci je povinný ihneď po zaistení chyby preveriť stav tovaru a zistenú chybu uplatniť k reklamácii písomnou formou (e-mailom, faxom, poštou) u dodávateľa. Pre dopravu tovaru k reklamácii zariadenia k dodávateľovi je možné použiť niektorú z nasledujúcich služieb: Slovenská pošta, DPD, PPL, DHL, Toptrans a pod. Tovar neposielajte vlakovou prepravnou službou ani poštou na dobierku – nebude prijaté! Dodávateľ nemôže zaisťovať dopravu z vlakového skladu do firmy, overovať a preberať dobierkové zásielky. Dopravné v rámci reklamácie ide k tiaži kupujúceho, ak nebolo dohodnuté inak. Miestom uplatnenia reklamácie je kamenný obchod dodávateľa. V prípade oprávnenej reklamácie dopraví predávajúci opravený tovar zákazníkovi na vlastné náklady.

  Tovar určený na reklamáciu bude prijatý k reklamačnému riadeniu:

 15. v pôvodnom obale; musí byť zbavený všetkých nepôvodných nálepiek atd.
 16. s priloženou kópiou dodacieho listu alebo faktúry
 17. s písomným popisom chyby
 18. s kontaktnou (dodacou) adresou*, telefónom a súpisom reklamovaného tovaru. (*Nemusí sa vždy zhodovať s pôvodnou fakturačnou adresou na priloženom doklade).

 19. V prípade, že tovar nebude dodaný na reklamáciu s vyššie uvedenými náležitosťami, vystavuje sa kupujúci nebezpečenstvu predĺženia reklamačného riadenia. U oprávnených reklamácií bude opravený alebo vymenený tovar vrátený kupujúcemu v najkratšom možnom čase. Pokiaľ bude zistené, že reklamácia je neoprávnená, hradí všetky náklady spojené s vyriadením reklamácie kupujúci. Reklamáciu zjavne poškodeného výrobku pri doprave od dodávateľa ku kupujúcemu je nutné uplatniť bez čakania v deň dodania tovaru (výnimočne nasledujúci pracovný deň). Rovnakým spôsobom je nutné reklamovať neúplnosť či nekompletnosť reklamovaného tovaru. Na neskoršie reklamácie tohto typu nemusí byť braný ohľad. O oprávnenosti reklamácie a spôsobe odstránenia chyby rozhoduje dodávateľ na základe dodaných podkladov a materiálu. Ďalšie nároky vrátane náhrady následne vzniknutých škôd sú vylúčené. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 30 dní odo dňa jeho dodania.

  10.Ochrana osobných údajov

  Osobné údaje zákazníkov sú spracované v súlade so zákonom. Poskytnutím údajov k registrácii zákazníka/návštevníka súhlasí s tým, aby dodávateľ poskytnuté údaje spracoval a využil pre interné a marketingové potreby. Tieto údaje nebudú poskytované tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu zákazníka/návštevníka. V súlade so zákonom, zákazník súhlasí so zasielaním informačných emailov z internetového obchodu.

  11. Záverečné ustanovenia

  Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Pri trvalom zmluvnom vzťahu (ak je písomne uzatvorená rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Ak odošle objednávku po dni, v ktorom došlo ku zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamžikom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnej vo výške ceny objednaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenou v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade dokázateľne dohodnuté inak. Odoslanú objednávku (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú na dodanie tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odstavec 1 obchodného zákona dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ust. § 409 a násl. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

   

   

Porovnať: 0